Muat Turun Maklumat Tanah

etanah1

MUAT TURUN BORANG URUSAN TANAH DAN DOKUMEN ONLINE

Online Land Administration Form and Document Download 

 

Bil
Nama Borang/ Dokumen
(Form/Document Name)
Penerangan (Description)
1)
Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah
2)
Pindahmilik Tanah, Bahagian Atau Pajakan
3)
Pindahmilik Gadaian
4)
Pajakan Tanah
5)
Pajakan Kecil Tanah
6)
Penyerahan Balik Pajakan
7)
Gadaian
8)
Gadaian
9)
Melepaskan Gadaian
10)
Pemberian Isemen
11)
Melepaskan Isemen
12)
Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan
13)
Perakuan Pembayaran Yang Kena Dibayar Atas Gadaian
14) Borang 19B
Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pesendirian
15)
Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien
16)
Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Amanah
17)
Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian
18)
Permohonan Untuk Menyingkirkan Kaveat Persendirian
19)
PEMBERITAHUAN PERTUKARAN ALAMAT HAKMILIK TANAH Seksyen 379
20)
Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentiangan Berdaftar Mengenai Tanah
21)
Permohonan Bagi Pendaftran Perletakhakan Statutori Kepentingan Boleh Daftar Mengenai Tanah
22)
PERMOHONAN UNTUK MEMAJAK TANAH YANG MEMPUNYAI SEKATANKEPENTINGAN BAGI KAWASAN PERUSAHAAN/PERUMAHAN/TAPAK PENCAWANG ELEKTRIK/LAIN-LAIN
23)
Borang pengemaskinian maklumat Nama, Alamat pembayar bil cukai tanah.
24)
Polisi ini merupakan usaha dan langkah-langkah bagi memperjelaskan tatacara penggunaan e-mel, peranan Ketua Jabatan dan pengguna serta langkah-langkah perlindungan dan penguatkuasaan agar lebih terkawal. Pemakaiannya mula berkuatkuasa pada 1 April 2010.
25)
BORANG PERMOHONAN PENGURANGAN CUKAI SEWA TANAH / TUNGGAKAN / DENDA LEWAT. Permohonan hendaklah dibuat sebelum 31 Mac tiap-tiap tahun dan disertakan dengan salinan resit cukai tanah bagi tahun semasa dan salinan hakmilik. Permohonan tidak akan diproses
26)
PERMOHONAN KEBENARAN PIHAK BERKUASA NEGERI UNTUK MEMINDAHMILIK DAN MENCAGAR TANAH-TANAH/BANGUNAN YANG MEMPUNYAI SEKATAN KEPENTINGAN
27)
PERMOHONAN UNTUK MEMINDAHMILIK DAN MENCAGAR TANAH KAWASAN PERUSAHAAN
28)
BORANG SPOC - Pengesahan maklumat permohonan consent
29)
Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Warganegara Asing
30)
Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Syarikat Asing
31)
Application For Alienation Of State Land (Section 76 National Land Code)
32)
Endorsement Of An Application In The Register Document Title
33)
Cancellation Of The Note Of The Application On The Register Document Title
34)
Endorsement Of Memorial Of Surrender
35)
Notice That Land Revenue Is Due (Section 81 and 82)
36)
(Transmission) Seksyen 346(1)
37)
Polisi Untuk Memanjangkan Tempoh Pegangan Tanah
38)
A. Permohonan untuk meminda apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan B. Permohonan untuk membatal apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan
39)
Permohonan Cantuman Tanah Seksyen 147, KTN
40)
Permohonan Enakmen Air
41)
Permohonan Kebenaran Menggunakan Tanah Kerajaan
42)
Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Seksyen 65, KTN 1965
43)
Permohonan Meminda Sempadan Mukim Seksyen 11(ca)
44)
Permohonan Mengeluarkan Tanah dari kawasan pengaliran / ordinan taliair yang diwartakan
45)
Permohonan Mengeluarkan Tanah Dari Kawasan Tanah Bukit Yang Diwartakan
46)
Permohonan Pecah Bahagian Tanah Seksyen 140, KTN
47)
Untuk Senarai Semak
48)
Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan, seksyen 76, KTN
49)
Permohonan Pemberimilikan Tanah, Seksyen 76, KTN
50)
Permohonan Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah, Seksyen 204(D), KTN
51)
Permohonan Penyerahan Keseluruhan Tanah
52)
Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah
53)
Permohonan Perakuan Meluluskan Pindahmilik Tanah Estet
54)
Permohonan Permit Bahan Batuan bagi tujuan kuari / pengambilan pasir i atas tanah kerajaan / tanah persendirian
55)
Permohonan Permit Membina Menara Telekomunikasi di atas tanah yang berkategorikan pertanian