Statistik Online

ClickHandler Jumlah Transaksi Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian (e-Payment)      

Statistik Perkhidmatan Online Tahun 2020/2021

Bil. Nama Perkhidmatan Tahun 2020 / 2021
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 50,911  42,775  22,644   13,303  31,212  4,253  3,571 4,635  2,646   3,073    
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online 665 356   228  134 213  41   80 105   91 80     
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) 963   771  836 596   405 100  173  219 78  136     

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010  0 0 0 432  0     432 
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 10  0  1  3   3      27
3. Permohonan Elaun Majlis Pengurusan Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri 18/01/2010 0 49 49 49 49 49  49  49  49   49      441
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 37 24   23  31 24  23 10  11  14   15      212
  JUMLAH   47  76 72 80 74  72  62  64 498   67       1,112 

graph icon Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang TELAH DIKEMASKINI PADA  05/11/2021