Fungsi Bahagian Pengurusan Tanah

Unit Pendaftaran

 • Mendaftar Hak Milik Tanah
 • Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga
 • Menerima surat urusniaga / bukan urusniaga
 • Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan
 • Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen Hak milik Daftar Komputer
 • Menyedia dan mendaftar hak milik sementara dan hak milik kekal
 • Menyediakan Sijil Carian Rasmi dan Carian Persendirian bagi tanah milik
 • Menyemak dan menjilid dokumen hak milik, suratacara urusniaga dan bukan urusniaga

Unit Hasil

 • Menyelaras, memungut hasil dengan cara lebih berkesan
 • Melicinkan perjalanan sistem pemabayaran cukai/ hasil setempat
 • Menyelaraskan Laporan Pungutan Hasil Bulanan
 • Mengumpul maklumat berkaitan hasil tanah bagi tujuan pemantauan
 • Merangka Dasar dan perancangan kutipan tahunan hasil tanah

Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah

 • Permohonan penyerahan dan pemberi milikan semula tanah
 • Permohonan serentak pecah sempadan dan dan ubah syarat tanah
 • Permohonan ubah syarat, pecah sempadan/ bahagian tanah
 • Permohonan penyatuan tanah
 • Memproses permohonan penukaran jenis penggunaan tanah dari pertanian kepada industri
 • Pemberian milik tanah di bawah Akta Tanah
 • Memproses permohonan pecah sempadan/ bahagian, pemberian milik tanah dan penyerahan semula untuk tujuan membangunkan tanah di atas tanah milik
 • Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/ swasta, Jabatan Kerajaan yang kurang dari 10 ekar
 • Permohonan tanah besar-besaran berkelompok
 • Permohonan untuk Lesen Pendudukan Sementara (LPS)
 • Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan Lompong (SL/PL)
 • Permohonan tanah di bawah dasar penswastaan
 • Permohonan rayuan pengurangan premium
 • Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran hakmilik strata

Unit Teknikal & Penguatkuasaan

 • Menyiasat dan menyediakan laporan adalah aduan orang ramai
 • Membuat laporan tanah mengenai permohonan permit pengeluaran bahan batuan, permohonan tanah melalui penswastaan dan pengambilan balik tanah
 • Urusetia Jawatankuasa Khas Pengambilan balik tanah
 • Menjalankan penguatkuasaan terhadap pengeluaran bahan batuan tanpa permit
 • Menyediakan pelan tapak cadangan pembangunan