Division Of Land Management Client Charter

"Sentiasa Berusaha Untuk Memberi Perkhidmatan Yang Tepat Dan Berkesan Serta Layanan Yang Mesra, Adil dan Tanpa Prasangka"

 
UNIT PENDAFTARAN

Bil

Jenis Perkhidmatan

Jangkamasa

1 PENDAFTARAN DAN PENYERAHAN SURATCARA

1 Hari

 

 1.1 Permohonan mendaftarkan suratcara urusniaga ( pindahmilik, gadaian, pajakan dan ismen) dan bukan urusniaga (kaveat, perintah mahkamah, pendaftaran pemegang amanah, pembatalan right of survivorship, tukar nama, tukar alamat dan turunmilik akibat kematian) bagi permohonan yang lengkap.

 
 

1.2 Permohonan pemotongan kaveat persendirian bagi permohonan yang lengkap

      1.2.1. Menyerahhantar notis cadangan pemotongan kaveat persendirian kepada kaveator.

              * Bergantung kepada lokasi penyampaian notis.

*1-4 Minggu

 

      1.2.2. Membuat pengendorsan cadangan pemotongan kaveat persendirian di hakmilik daftaran

               setelah menerima bukti penyampaian notis.

1 Hari
        1.2.3. Membatalkan endorsan kaveat persendirian di hakmilik daftaran   

1 Hari

  1.3 Permohonan memfailkan surat kuasa wakil dan surat amanah bagi permohonan yang lengkap  1 Hari
2

PENDAFTARAN HAKMILIK STRATA/HAKMILIK SEMENTARA/ HAKMILIK KEKAL

Bergantung kepada jumlah hakmilik yang dikeluarkan.

*1-2 Minggu

     
3

PERMOHONAN HAKMILIK PENDUA HILANG/ROSAK

* Bergantung kepada lokasi penyampaian notis

1-2 Bulan

  5.1.2. Mengeluarkan hakmilik pendua setelah menerima Warta daripada Percetakan Nasional Sdn Bhd  1 Hari
6 Salinan Sah Dokumen

1 Jam

 7 PERMOHONAN PERINTAH JUALAN OLEH PENTADBIR TANAH (LELONGAN AWAM) 6 Bulan
  7.1.3. Pentadbir Tanah menetapkan tarikh, masa dan tempat lelongan awam melalui Perintah Jualan (Borang 16H) setelah selesai siasatan.  Serta-merta
 

7.1.5  Menyerahhantar notis lelongan awam kepada penggadai dan pemegang gadaian atau pajakan

          * Bergantung kepada lokasi penyampaian notis.

*1-4 Minggu 
  7.1.6  Pentadbir Tanah menjalankan lelongan awam. 1 Hari
  7.1.7. Pentadbir Tanah mengeluarkan Perakuan Jualan (Borang 161) setelah menerima pembayaran penuh     daripada pembeli atau perakuan bertulis pembayaran tersebut daripada pemegang gadaian atau pajakan  1 Hari
 
PEMBANGUNAN TANAH

Bil

Jenis Perkhidmatan

Jangkamasa

1 1.1 Permohonan tukar kategori penggunaan tanah/syarat nyata/sekatan kepentingan (SEK. 124 KTN)

                                 3 Bulan

  1.2 Permohonan pengambilan tanah di bawah akta pengambilan tanah 1960 3 Bulan  
  1.3 Permohonan Enakmen Air 1967

                                 3 Bulan

  1.4 Permohonan mengeluarkan dari kawasan tanah bukit yang di wartakan di bawah Akta Pemuliharan  Tanah 1960  3 Bulan
  1.5 Permohonan mengeluarkan dari warta kawasan pengairan Permatang Damar Laut/Sungai Burong/Sungai Pinang

                                  3 Bulan

     
2 2.1 Permohonan Pecah Sempadan (Sek. 136 KTN)

                                  2 Bulan 

  2.2 Permohonan Pecah Sempadan ( Sek. 141 KTN) 2 Bulan
  2.3 Permohonan Cantuman Tanah (Sek. 147 KTN) 

                                  2 Bulan

  2.4 Permohonan Penyerahan Keseluruhan Tanah ( Sek. 197 KTN) 2 Bulan
  2.5 Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah (Sek. 200 KTN)

                                  2 Bulan

  2.6 Permohonan Penyerahan dan Pemberimilikan semula (Sek. 204D KTN)  2 Bulan 
3 Maklumkan kepada pemohon selepas mendapat surat kelulusan daripada Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

1 Minggu daripada tarikh penerimaan surat daripada PTG

 
UNIT HASIL

Bil

Jenis Perkhidmatan

Jangkamasa

1

Bayaran cukai tanah di kaunter SPOC

  10 Minit

2

Pembelian salinan sah resit cukai tanah

      10 Minit

3

Pembelian salinan carian hakmilik tanah dan hakmilik strata pejabat tanah

   1 Jam

4

Proses penerimaan bayaran cukai tanah melalui pos

    1 Hari

5

Permohonan rayuan pengurangan cukai tanah dan pengurangan denda lewat

5.1 Penyediaan kertas perakuan untuk pertimbangan Pengarah Tanah dan Galian bagi permohonan rayuan pengurangan cukai tanah/ pengurangan denda lewat.

5.2 Memaklumkan keputusan berkaitan permohonan rayuan pengurangan cukai tanah/ pengurangan denda lewat kepada pemohon.

  2 Minggu

 

   1 Minggu 

6

Tuntutan bayaran balik deposit pejabat tanah.

 1 Minggu

7

Pengeluaran notis 6A dan 8A dibawah seksyen 100 KANUN TANAH NEGARA 1965

 1. Memproses dan mengeluarkan Notis 6A 

 2. Memproses dan mengeluarkan Notis 8A sehingga diwartakan.

 

2 Bulan

3 Bulan

8

Mencetak dan mengepos semua bil cukai tanah pada minggu akhir bulan disember.

2 Minggu

 
UNIT PELUPUSAN TANAH

Bil

Jenis Perkhidmatan

Jangkamasa

1 Memproses Permohonan Dan Penyediaan Kertas untuk pertimbangan serta kelulusan Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang (KKTN) bagi semua Permohonan tanah yang lengkap dan sempurna seperti berikut:

 

  1.1 Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka Panjang (Baru) (Sek.65KTN)

3 Bulan

  1.2 Permohonan Permit Bahan Batuan (Sek.71 KTN) 3 Bulan
  1.3 Permohonan Permit Ruang Udara (Sek.75 KTN) 3 Bulan
  1.4 Permohonan Pemberimilikan Tanah (Sek.76 KTN) 3 Bulan
  1.5 Permohonan Penyerahan dan Pemberimilikan Tanah (Memanjangkan tempoh Pajakan) (Sek.197 dan 76 KTN) 3 Bulan
  1.6 Permohonan Perizapan Tanah  3 Bulan
  1.7 Permohonan mengguna Tanah Kerajaan 3 Bulan
2 Memproses permohonan dan penyediaan kertas untuk pertimbangan serta kelulusan Pentadbir Tanah Daerah Barat Daya Pulau Pinang seperti berikut :  
  2.1 Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Jangka Pendek (Sek.65KTN) 3 Minggu daripada permohonan diterima
  2.1.1 Memaklumkan kepada pemohon selepas mendapat kelulusan daripada Pentadbir Tanah 1 Minggu daripada tarikh kelulusan
3 Maklumkan kepada Pemohon selepas mendapat surat kelulusan daripada Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Pulau Pinang 1 Minggu daripada tarikh penerimaan surat daripada PTG
 
UNIT TEKNIKAL DAN PENGUATKUASAAN

Bil

Jenis Perkhidmatan

Jangkamasa

1 Penjualan Pelan Tanah

1 Hari

2 Penguatkuasaan Perlanggaran Syarat Di Bawah Seksyen 127 KANUN TANAH NEGARA (KTN) 1965.  
  2.1 Proses mendapatkan keputusan Penasihat Undang-Undang Negeri (PUUN) bagi mengambil tindakan ke atas perlanggaran syarat di bawah Seksyen 127 KANUN TANAH NEGARA (KTN) 1965. 5 Bulan
  2.2 Penyediaan Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi mendapatkan keputusan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) untuk tindakan penguatkuasaan di bawah Seksyen 127 Kanun Tanah Negara (KTN) 1965.  1 Bulan
3 Penguatkuasaan pencerobohan tanah kerajaan di bawah Seksyen 425 KANUN TANAH NEGARA (KTN) 1965 dan Pengalihan bahan batuan di bawah Seksyen 426 KANUN TANAH NEGARA (KTN) 1965  
  3.1 Proses mendapatkan keputusan Penasihat Undang-Undang Negeri (PUUN) bagi kompaun / penyitaan / perampasan ke atas pengalihan bahan batuan di bawah Seksyen 426 KANUN TANAH NEGARA (KTN) 1965. 1 Bulan
  3.2 Penyediaan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi mendapatkan keputusan pihak berkuasa negeri (PBN) untuk tindakan penguatkuasaan di bawah Seksyen 425 dan 426 KANUN TANAH NEGARA (KTN) 1965. 1 Bulan
4 Penguatkuasaan kesalahan di bawah Perundangan Akta Pemuliharaan Tanah Bukit 1960.Akta Kawasan Pengairan dan Akta Enakmen Air 1967.  
  4.1 Proses mendapatkan keputusan Penasihat Undang-Undang (PUUN) bagi kesalahan di bawah perundangan Akta Kawasan Pengairan 1953, Akta Pemuliharan Tanah Bukit 1960 dan Akta Enakmen Air 1967. 1 Bulan
  4.2 Penyediaan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi mendapatkan keputusan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) untuk tindakan penguatkuasaan kesalahan di bawah perundangan Akta Kawasan Pengairan 1953, Akta Pemuliharaan Tanah Bukit 1960, Akta Enakmen Air 1967. 1 Bulan