Tukar Syarat Tanah

Tukar Syarat Tanah/ Variations of Land Conditions

                                               Mengubah Jenis Penggunaan Tanah

2. Tanah-tanah yang diberi milik di bawah undang-undang terdahulu, iaitu sebelum 1.1.1966, tidak mempunyai jenis penggunaan tanah.  Penggunaan tanah-tanah ini dikawal melalui peruntukan Seksyen 53(2) dan 53(3) Kanun Tanah Negara.

 

    Bagi tanah-tanah yang syarat-syarat nyatanya ‘first grade’sekiranya hendak dimajukan, tidak perlu tindakan di bawah Seksyen 124, KTN.  Mengikut pemberitahuan undang-undang 478(Legal Notification 478) (dikeluarkan di bawah Seksyen 439, KTN) menyatakan:-.

2.2 Sek.124A Permohonan secara serentak untuk pecah sempadan tanah dan di bawah seksyen 124(1) mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu.

2.3 (Act 56 of 1965) National Land Code

  Peraturan Tanah Negeri - 2005

MMK pada 21.2.2001 telah bersetuju iaitu pengiraan premium tambahan mengikut fomula baru berkuatkuasa pada 1.3.2001.

Pekeliling 6/87 menerangkan dasar mengenai bayaran premium tambahan dan cukai tanah bagi permohonan-permohonan mengubah jenis penggunaan tanah dan pekeliling 1/2001 menggantikan pekeliling 6/87.

Arahan PTg bilangan 2/2001  - tempoh sah bagi ulasan jabatan teknikal untuk MMK. PBN pada 19.9.2001 telah memutuskan bahawa tempoh sah (validity period) ulasan jabatan teknikal adalah sah selama satu tahun. Selepas tempoh masa itu, jabatan –jabatan yang berkenaan dikehendaki memberi ulasan baru.

 4.Ciri-Ciri Utama/Perkara-Perkara Penting

b) Tukar jenis penggunaan tanah adalah untuk keseluruhan lot dan bukannya sebahagian tanah.

c) Permohonan hendaklah dibuat oleh tuan tanah berdaftar atau pihak-pihak lain yang diberi kuasa olehnya.