LPS

Lesen Pendudukan Sementara/Temporary Occupation Lisence

                             Proses Kerja                                                    Carta Alir

Lesen Pendudukan Sementara ialah satu bentuk pelupusan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri iaitu satu cara di mana Pihak Berkuasa Negeri membenarkan tanah tertentu diduduki atau digunakan seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 42(1) (c) KTN.  1. 2.1 Seksyen 42(1) (c), KTN

      Kuasa pelupusan

2.2  Seksyen 43, KTN  

       Orang-orang dan badan-badan yang boleh dilupuskan tanah kepadanya.
      Tertakluk kepada peruntukan Bahagian Tiga Puluh Tiga (A), Kuasa pelupusan yang diberi kepada Pihak Berkuasa Negeri oleh Seksyen 42 bolehlah dijalankan hanya untuk faedah, dan permohonan untuk menjalankan kuasa itu bolehlah diterima hanya daripada orang-orang atau badan-badan berikut:-

a) manusia selain daripada remaja;

b) perbadanan-perbadanan yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaan mereka untuk memegang tanah;

c) raja-raja pemerintah, kerajaan, organisasi dan lain-lain orang yang diberikuasa untuk memegang tanah di bawah peruntukan-peruntukan Ordinan Keistimewaan Diplomatik dan Konsular, 1957;

d) badan-badan yang diberikuasa secara nyata untuk memegang tanah di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain.

    Dengan syarat bahawa tidaklah menjadi perlu bagi sesebuah perbadanan mempunyai kuasa memegang tanah untuk membolehkannya memohon, dan dikeluarkan kepadanya, sesuatu permit untuk mengeluarkan dan mengambil bahan-bahan batuan.

2.3 Seksyen 65, KTN

       Kuasa Melesenkan Pendudukan Tanah Kerajaan, Tanah Lombong dan Tanah Rizab

a) tanah Kerajaan;

b) tanah lombong yang pada masa itu tidak digunakan untuk maksud-maksud perlombongan;

c) tanah rizab pada masa itu tidak digunakan untuk maksud-maksud yang ianya dirizabkan ;


  1.  
    2.Sek.66, KTN
           Pengeluaran Lesen Pendudukan Sementara.

   Lesen-lesen pendudukan sementara bolehlah, tertakluk kepada apa-apa arahan yang sebaliknya oleh Pihak Berkuasa Negeri dan kepada peruntukan-peruntukan mana-mana kaedah di bawah Seksyen 14, dikeluarkan dan diperbaharui bagi Pihak Berkuasa Negeri -

a) dalam hal tanah Kerajaan, oleh Pentadbir tanah;


  Dengan syarat bahawa tiada apa-apa dalam seksyen ini boleh mewibawakan Pentadbir Tanah untuk mengeluarkan lesen pendudukan sementara mengenai mana-mana sungai sebagaimana yang diisytiharkan oleh Pihak Berkuasa Negeri melalui pemberitahuan dalam Warta bagi maksud proviso ini.

2.5 Sek. 67, KTN

   Jangkamasa, Syarat-Syarat, dll. 
   dan bentuk Lesen Pendudukan Sementara.

Dengan syarat bahawa satu lesen yang dikeluarkan untuk maksud membolehkan mana-mana pertunjukan awam atau hiburan diadakan bolehlah dikeluarkan untuk apa-apa tempoh lain sebagaimana yang sesuai dalam keadaan-keadaan itu.

Dengan syarat bahawa tidaklah boleh ada lebih dari tiga pembaharuan yang dibuat mengenai sesuatu lesen pendudukan sementara melainkan suatu kebenaran bertulis yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri telah didapati terlebih dahulu.